KOTIAPU MARIK

 

O M A V A L V O N T A S U U N N I T E L M A

 

 

 

 

SISÄLTÖ

 

  1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 2

 

  1. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 3

 

  1. Riskinhallinta 3

 

  1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 5

 

  1. Asiakkaan asema ja oikeudet                       6

 

5.1. Palvelutarpeen arviointi                                                                    5

5.2. Itsemääräämisoikeus, asiakkaan asema ja oikeudet                   5

5.3. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet                         5

5.4. Asiakkaan osallisuus, miten asiakaspalautetta kerätään           5

5.5. Asiakkaan oikeusturva                                                                      5

 

  1. Palvelun sisällön omavalvonta 7

 

6.1.Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja

sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden

edistäminen                                                                                                7

6.2. Asiakasturvallisuus                                                                            7

6.3. Henkilöstö                                                                                            8

 

6.4. Alihankinta                                                                                          8

 

  1. Omavalvontasunnitelman seuranta                                             8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

 

Palveluntuottaja

 

Yksityinen palvelujentuottaja

Nimi: Tmi Kotiapu Marik

 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2925321-2

 

 

 

Kunnan nimi: Tampere

 

Kuntayhtymän nimi:

 

Sote -alueen nimi:

 

Toimintayksikön nimi

Toiminimi Kotiapu Marik

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Tampere

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Kotiapu ja kotihoivan palvelut, joiden kohteena kotona asuvat ikääntyneet, joilla toimintakyvyn rajoitteita ja haasteita selvitä arkipäivän toiminnoista

 

 

Toimintayksikön katuosoite

Osuuskunnankatu 1 A 19

 

Postinumero

33710

 

Postitoimipaikka

Tampere

 

Toimintayksikön vastaava esimies

Kirsi Salonen

 

Puhelin

0400 563 593

 

Sähköposti

kirsi.salonen97@gmail.com

 

 
Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

 

 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

 

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
ei alihankintaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

 

Toiminta-ajatus

Kotiapu Marik tuottaa kotihoidon tukipalveluita ikääntyneille, jotka heikentyneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea ja apua suoriutuakseen jokapäiväisissä arjen toiminnoissa omassa kodissaan, tai tarvitessaan esim. saatto- ja ulkoiluapua kodin ulkopuolella. Tukipalveluiden tarkoituksena on kotona asumisen kaikenpuolinen tukeminen ja mahdollistaminen. Siihen kuuluvat konkreettiset toimet kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kevytsiivous-, kuljetus-, saattaja-, asiointiapu-, mutta erittäin tärkeänä osana sosiaalista kanssakäymistä, virkistäytymistä ja yksinäisyyden tunteen lieventämistä edistävät vuorovaikutteiset toimet.  Palvelun sisältö suunnitellaan ja räätälöidään kunkin  asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan, ja asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma ja -sopimus ennen palvelusuhteen aloittamista. Myös omaishoidon tukipalvelut kuuluvat palveluvalikoimaan.Tuottajalla on kokemusta muistisairaiden hoivasta ja heidän kohtaamisestaan noin kymmenen vuoden ajalta, koulutusta sosiaalialalta ja mm. Muistiasiantuntijakoulutus, joka pätevöittää mm. muistihoitajan ja muistikoordinaattorin tehtäviin.

 

Arvot ja toimintaperiaatteet

Palvelut tuotetaan asiakkaan kotona, joka jo itsessään vaatii palveluntuottajalta erityistä herkkyyttä, asiakkaan autonomian, itsemäärämisoikeuden erityistä huomioimista. Pyrimme toimillamme vahvistamaan asiakkaan tunnetta omaehtoisuudesta, oman elämän hallinnan tunteesta ja kyvykkyydestä jäljellä olevien voimavarojen puitteissa.Yksilön kunnioittaminen, aito kuunteleminen ja arvostus sekä tasa-arvoinen kohtaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Jokaiseen  kohtaamiseen on mentävä ajatuksella, että se antaa mahdollisuden voimaannuttaa asiakasta, kohottaa hänen omanarvontunnettaan. Olemme aidosti läsnä, ihmisenä ihmiselle, aikuinen aikuiselle. Empaattisuus, vastuullisuus ja herkkyys reagoida toisen tarpeisiin ovat arvojamme. Nämä ominaisuudet helpottavat asettumaan asiakkaan asemaan, osoittamaan kiinnostusta ja tahtoa ymmärtää asioita nimenomaan hänen näkökulmastaan.

 

Pyrimme siihen, että palveluillamme on todellista vaikuttavuutta, jotka ylläpitävät ja kohentavat asiakkaan toimintakykyä, mielialaa ja parantavat näin hänen elämänlaatuaan. Kannustamme ulkoiluun, liikuntaan, virkistykseen ja arjen toimien suorittamiseen yhdessä asiakasta tukien. Tärkeää on saavuttaa asiakkaan luottamus ja tätä kautta arvokkaita kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Noudatamme toimissamme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.

Tavoitteeme on että asiakas pystyisi mahdollisimman pitkään elämään mielekästä elämään omassa kodissaan.

 

.

 

 

 

 

 

 3 RISKINHALLINTA

 

Työn sisältämät mahdolliset vaaratilanteet pyritään ennakoimaan etukäteen. Pyritään tunnistamaan mahdolliset vaaratilanteet työskennellessä asiakkaan hyväksi hänen kotiympäristössään. Mitkä ovat ne tilanteet, jossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota asiakkaan turvallisuuteen (esim. kypyhuone, liukkaat lattiat, kynnykset), mitä itse työntekijään kohdistuvia vaaratilanteita (esim. ahtaat työskentelytilat, uhkaavat , haastavat tilanteet).   Asiakkaan asumisympäristöön ja asiakkaaseen sekä  esim. hänen toiminkykynsä vajaavuuksiin littyvät vaaratilanteiden mahdollisuudet on kunkin asiakkaan kohdalta erikseen kartoitettava.  Riskienhallinta ja seuranta on osa jokapäiväistä toimintaa. Avoin oikea-aikainen viestintä ja tiedonkulku auttavat riskien ennakoimisessa ja siten niiden välttämisessä. Tehtävät suunnitellaan huolella ja päivitetään tarpeen vaatiessa, esimerkiksi asiakkaan kulloinenkin fyysinen kunto ja vireystila huomioiden. Tarkkaillaan ja seurataan tilanteita huolellisesti ja herkästi reagoiden. Työntekijä keskittyy huolella ja ajatuksella kuhunkin tehtävään kerrallaan ja on aina valmis joustavasti muuttamaan toimintatapaa tilanteen niin vaatiessa.

 

Riskien käsitteleminen Miten käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Läheltä piti tilanteet kirjataan Läheltä piti -lomakkeelle, jotka säilytetään kansiossa, josta ne helposti fysisesti saatavilla ja kerrattavissa.

 

Tilanteesta kirjataan ylös tapahtumakuvaus mitä sattui ja mitä olisi voinut sattua, havainnot, toimenpiteet ja mitä tilanteesta opittiin ja mitä voidaan tehdä jotta sama ei toistuisi. Tilanne käydään välittömästi läpi asiakkaan kanssa ja myös omaisille ilmoitetaan tarvittaessa.

 

 

 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Työskentely asiakkaan kanssa tapahtuu hänen kodissaan. Jokainen koti on erilainen fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Heti asiakassuhteen alkaessa on hyvä kartoittaa kunkin kodin erityispiirteet fyysisen turvallisuuden kannalta : keittiön toimivuus ; kylpyhuoneen lattian mahdollinen liukkaus; kylpyhuoneen työskentelyahtaus; yleisvalaistus; matot, kynnykset jne.

Olemassa olevat riskit ja vaarat pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa keskustellen.

Jos työntekijä aiheuttaa omilla toiminnallaan vaaratilanteen, tulee tähän välittömästi puuttua ja poistaa mahdollisuus poikkeaviin tilanteisiin vastaisuudessa ja taata turvallisuus kaikissa tilanteissa.

 

 

Riskinhallinnan työnjako

Palveluja tuottaa itse yrittäjä, ja jos tulevaisuudessä yrityksessä toimii muita työntekijöitä, tullaan heidät perehdyttämään riskien hallintaan ja tunnistamaan vaaratilanteita etukäteen ja varautumaan niihin. Työntekemisen riskeihin on palattava säännöllisesti aika ajoin ja käytävä läpi omaan työhön sisältyviä vaaratilanteen mahdollisuuksia. Työnantajan on huolehdittava sekä työntekijän että asiakkaan turvallisuudesta ja riittävän tiedon jakamisesta. Ja jokaisen työntekijän on tunnettava vastuunsa turvallisen työympäristön luomisessa ja ylläpitämisessä.

 

 

Riskien tunnistaminen

Havaitut riskit tuodaan esille ja niistä puhutaan asiakkaan ja mahdollisesti omaisten kanssa. Ollaan tietoisia myös esim. mahdollisen muistisairauteen oireisiin liittyvistä riskeistä ja osataan tunnistaa niitä. Riippuen riskien laadusta ja jos asiakas jo on esim. kunnallisen kotihoidon piirissä, niin ollaan tarvittaessa yhteydessä myös tähän verkostoon silloin kun havaitaan jotain joka uhkaa asiakkaan turvallisuutta ja joka mahdollisesti vaatisi esim. kotisairaanhoidon apua. Eli konsultoidaan tarvittaessa muita tahoja.

 

 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?

Avoimesti keskustellen, tietoa hankkien, tekemällä yhteistyötä omaisten ja muiden asiantuntijaverkostojen kanssa ja tarvittaessa esim. Läheltä piti –lomakkeen täyttäminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ammatinharjoittaja FM Kirsi Salonen

 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Kirsi Salonen, ammantinharjoittaja itse

 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Kirsi Salonen, p. 0400 563 593, kirsi.salonen97@gmail.com

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelma päivitään vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa jos palvelun laatuun tai asikasturvallisuuteen tulee olennaisia huomioitavia muutoksia.

 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?

Ammatinharjoittaja itse kantaa vastuun päivittämisestä

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on luettavissa Kotiapu Marikin kotisivuilla

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

5.1.  Palvelutarpeen arviointi

Kotiapu Marik tuottaa kotihoidon tukipalveluita. Asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa arvioidaan minkälaista apua arjen toiminoissa asiakas tarvitsee ja kaipaa, jotta elämä kotioloissa sujuisi ja tuntuisi mielekkäältä.  Avun tarve kartoitetaan ja tehdään näistä tarpeista sopimus ja suunnitelma. Tämä palvelusuunnitelma tehdään ensimmäisellä kotikäynnillä ja se tarkistetaan vähintään puolivuosittain tai tarvittaessa useammin.

 

5.2. Itsemäärämisoikeus, asiakkaan asema ja oikeudet

Kuunnellaan tarkasti asiakkaan omaa näkemystä ja toiveita. Muistetaan että ikääntyneet, jotka ovat riippuvaisia toisten avusta, tarvitsevat joskus myös niitä jotka puolustavat heidän rajojaan ja oikeuksiaan. Jos asiakkaan oma ääni ei aina kanna, niin kaikki ne, jotka asiakkaan kotona käyvät palveluita tuottamassa, voivat myös tehdä heitä ihmisinä näkyviksi ja kuulluiksi, ja vahvistaa näin heidän asemaansa palveluita vastaanottavana aikuisena.

 

Yksilön kunnioittaminen, aito kuunteleminen ja arvostus sekä tasa-arvoinen kohtaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Jokaiseen  kohtaamiseen on mentävä ajatuksella, että se antaa mahdollisuden voimaannuttaa asiakasta, kohottaa hänen omanarvon- ja elämänhallinnan tunnettaan.

 

Palveluntuottajalla on koulutusta ja kokemusta muistisairaiden hoivasta, joten jos kyseessä on muistisairas, niin tilanteita pyritään arvioimaan ja seuraamaan myös tällä kokemuksella.

 

Jos asiakkaan kanssa on sovittu, että kirjoitetaan viikoittain perheelle/omaiselle/läheiselle raportia mitä on yhdessä tehty, tehdään tämä aina yhdessä asiakkaan kanssa

 

5.3. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt

Palvelut ovat asiakkaan arkeen littyviä askareita ja toimia, joissa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ei rajoiteta, lukuun ottamatta vaaralliset tai terveydentilaa uhkaavat tilanteet, joissa pyritään toimimaan asiakkaan edun mukaisesti, esim. asiakkaan liikkumisen rajoittamista pyörtymisen jälkeen. Tilanteesta ilmoitetaan tarpeen mukaan asiakkaan läheiselle/omaiselle.

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos asiakas kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

 

Jokaisella kotikäynnillä tiedustellaan asiakkaalta miten käynti oli sujunnut ja onko jotain mistä asiakas haluaisi esittää toiveita? On luontevaa, että asiakkaan kanssa käydään säännöllisesti käyntien yhteydessä keskusteluja palvelujen ja toiveiden kohtaamisesta sekä siitä, mitä voitaisiin ehkä tehdä toisin ja kehittää. Kannustetaan asiakasta kertomaan jos jokin asia askarruttaa. Vaara- ja haittatilanteissa ollaan myös aina yhteydessä omaisiin.

 

Jos jokin asia/tilanne on jäänyt vaivaamaan, niin se käsitellään mahdollisimman nopeasti avoimesti keskustellen.

Näissäkin tilanteissa herkkyys havaita asiakkaan tuntoja ja aito pysähtyminen auttaa havaitsemaan myös silloin kun asiakas ei välttämättä halua avautua oma-aloitteisesti.

 

5.4.  Asiakkaan osallisuus, miten asiakaspalautetta kerätään?

Kuten yllä mainittin palautetta ja tuntoja tiedustellaan kohtaamisten lomassa sekä asiakkaalta että omaiselta/läheiseltä. Lisäksi palautetta voi antaa myös kirjallisesti. Palaute otetaan kiitollisuudella vastaan, koska se antaa mahdollisuuden palvelun kehittämiseen ja parantamiseen. Palautteisiin vastataan aina. Palautteen perusteella palveluja voidaan kehittää paremmin vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tarpeet saattavat matkan varrella muuuttua ja  onkin tärkeää aina tarvittaessa ja vähintään kerran puolessa vuodessa päivittää yhdessä palvelusuunnitelma.

 

 

5.5.  Asiakkaan oikeusturva

Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään palveluun  ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen  edustajansa, omainen tai läheinen.

 

a ) Muistutuksen vastaanottaja : Palveluntuottaja/ammatinharjoittaja Kirsi Salonen, p.0400 563 593, kirsi.salonen97@gmail.com, osoite: Osuuskunnankatu 1 A 19  33710 Tampere

 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Sosiaaliasiamies

sähköposti sosiaaliasiamies@tampere.fi

puhelin 040 800 4187, ma – to klo 9 – 11
puhelin 040 800 4186, ma – to klo 9 – 11

Frenckellinaukio 2 B

postiosoite PL 487

33101 Tampere

 

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista

Kuluttajaneuvonta: 029 553 6901 Kuluttajaneuvonta palvelee arkisin klo 9–15. Vaihde ja osoitetiedot Puhelin: 029 505 3000 (vaihde) Postiosoite: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kkv.fi

 

d) Miten toimintaa koskevat muistutukset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Mahdollisten muistutusten osalta olemme yhteydessä muistutuksen tekijään ja pyrimme ratkaisemaan tilanteen tapaamisessa ja sopimaan tarvittaessa uudesta tapaamisesta. Toimintaa pyritään kehittämään jatkossa huomioiden muistutus.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

Mahdollisimman pian, mutta maksimissaan 2 viikkoa.

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

6.1. Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Kaikessa toiminassa ja kohtaamisissa asiakkaan kanssa pyritään positiiviseen lopputulokseen, hyvään ja keventyneeseen mieleen, asiakastyytyväisyyteen sekä otsikossa mainittujen tekijöiden edistämiseen. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinninn ja elämänlaadun kohottaminen. Hoivassa, huolenpidossa, arjen toiminnoissa avustamisessa pyritään siihen, että asiakas pystyisi tekemään tietoisia valintoja, ja että hän saa tätä varten tukea, näin voidaan parhaassa tapauksessa vahvistaa oman elämänhallinnan tunnetta; tuetaan ja ylläpidetään asiakkaan sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä ja osallisuutta; pyritään siihen, että hän kokee itsensä arvokkaaksi yksilöksi ja tuntee elämänsä mielekkääksi. Tehdään yhdessä voimavarojen mukaan.

 

6.2. Asiakasturvallisuus

Kotiapu Marik huolehtii mahdollisuuksien mukaan, että asiakkaan kotiympäristö on turvallinen ja esteetön. Käyntien yhteydessä pyritään havainnoimaan asumisympäristössä olevat turvallisuutta estävät tekijät ja edesautetaan niiden poistamista. Asiakkaan toimintakyvyn muutokset vaikuttavat tietysti myös turvallisuuteen. Jokaisessa kohtaamisessa havainnoidaan ja seurataan toimintakykyä ja riippuen tilanteesta ollaan myös yhteydessä ulkopuoliseen apuun, esim. kotisairaanhoito, terveyskeskus, päivystävät puhelimet. Ulkoillessa huomioidaan säänmukainen vaatetus ja jalkineet. Huomioidaan aina asiakkaan senhetkinen terveydentila ja toimintakyky. Huolehditaan ja avustetaan hygieniassa . Ruokahuollossa huomioidaan elintarvikkeiden asianmukainen säilytys ja tarkistetaan päivämäärät. Kannustetaan syömään terveellisesti ja riittävästi sekä huolehditaan riittävästä nesteiden saannista. Ollaan tietoisi asiakkaan sairauksista. Seurataan asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa.

 

 

 

6.3. Henkilöstö

Tällä hetkellä palveluita tuottaa vain ammatinharjoittaja itse, FM Kirsi Salonen, jolla on 9 vuoden kokemus muistisairaiden perushoivasta ja kodinhoidosta ikääntyneiden hoivayksikössä sekä mm. Muistiasiantuntija -koulutus, gerontologian perusaineopinnot sekä muita muistisairauksiin, ikääntyneiden ravitsemukseen ja hyvinvointiin liittyviä lyhyempiä koulutuksia sekä voimassa olevat hätäensiapukortti ja hygieniakortti.

 

 

6.4. Alihankintana tuotetut palvelut

Kotiapu Marikilla ei ole tällä hetkellä alinhankintaa.

 

 

 

 

 

7 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys

2.8.2018 Tampere

 

Allekirjoitus

 

Kirsi Salonen

Scroll to top